English    Українська

"ИНПАРКОМЫ" просятся в мир.

"Урядовий кур'єр" №243, 25 декабря 2008 года

Генеральный директор ГНПП "Электронмаш"
Главный констуктор темы "Инпарком"
Научный руководитель темы "Инпарком"
Текст приведен на языке оригинала

Як нинi почувається славний у радянськi часи київський "Електронмаш"? Очiкуєте, мабуть, невтiшної картини про порожнi коридори науково-виробничого пiдприємства, де колись у творчих клопотах сюди-туди пробiгало понад 10 тисяч спiвробiтникiв, занедбанi цехи, облупленi стiни? Гадаєте, що керiвництво НВП скаржитиметься на надокучливих заморських конкурентiв, яких чомусь iз завидною наснагою пiдтримує сильна вiтчизняна рука? Логiчно уявляєте, що розповiдь буде про постiйне невиконання державними замовниками своїх зобов'язань, про те, що пiдприємство забуло, коли йому останнiй раз хоч щось перепадало з держказни? Нi, всього цього не буде.

А йтиметься про створення фахiвцями "Електронмашу" та Iнституту кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України сiмейства iнтелектуальних комп'ютерiв для дослiдження i вирiшення завдань науки i технiки. Остання новинка, щойно презентована розробниками i вже затверджена мiжвiдомчою комiсiєю з приймальних випробувань, - iнтелектуальна паралельна робоча станцiя "IНПАРКОМ 256".

Що означає iнтелектуальна? Те, що машина здатна не лише приймати адаптованi до конкретної ситуацiї рiшення, вправно виходити з тих ситуацiй, де звичнi комп'ютери "розгублюються" i "просять" допомоги, а й формувати задачi мовою предметної областi, автоматично дослiджувати комп'ютернi моделi задачi, будувати алгоритм розв'язування, формувати конфiгурацiї комп'ютера, синтезувати програми паралельних обчислень, розв'язувати задачi з високою оцiнкою вiрогiдностi.

Чому вживається поняття "паралельна"? Не лише тому що послугами "IНПАРКОМ" може користуватися одночасно кiлька замовникiв, а й через те, що вiн бере на себе вирiшення завдань органiзацiї паралельних обчислень, що непосильно звичним засобам.

Нарештi, яке смислове навантаження несе цифра 256? Дуже велике i цiкаве. Саме стiльки процесiв одночасно обробляє остання розробка кiбернетикiв та електронмашiвцiв. До цього їх було спершу 16, потiм 32, далi кiлькiсть процесiв знову подвоїлася, щоб потiм збiльшитись ще вдвiчi. Й якщо помножити кiлькiсть процесiв у передостаннiй розробцi - 128 - на два, то отримаємо нинiшнiй результат.

Для чого багато процесорiв, кожен iз яких теж створювався, певна рiч, не для забивання цвяхiв? Послухаємо автора iнтелектуальної частини новинки вiдомого українського вченого, професора Iгоря Молчанова: "Очевидно, що панування однопроцесорних комп'ютерiв вiдходить у минуле. Ера паралельних обчислень - це лише кардинально новi технологiї, а й вiдмiнний спосiб мислення. Ось чому спостерiгаємо бум суперкомп'ютерiв, кiлькiсть яких у свiтi сягнула вже десяти тисяч. Але це потягло за собою ще одну складнiсть: з одного боку - суперкомп'ютери з тисячами процесорiв у кожному, а з другого - персональний комп'ютер. Мiж ними утворився провал. Заповнити його покликанi нашi робочi станцiї, в яких час вирiшення задач значно скорочується не за рахунок накопичення процесорiв (один з американських "суперiв" iз 129.000 процесорiв займає 500 квадратних метрiв), а завдяки використанню iнтелектуальних програм".

Надамо слово головному конструктору "IНПАРКОМ 256" Володимиру Стрюченку:

"Iнтелектуальнi станцiї є новим класом обчислювальних машин, що не мають аналогiв у свiтi. Зразок комп'ютера пройшов дослiдну експлуатацiю з розв'язання задач для Iнституту електрозварювання, НДI автоматизованих систем будiвництва та АНТК iм. О.К.Антонова. Мiжвiдомча приймальна комiсiя пiд головуванням заступника мiнiстра освiти i науки, доктора фiзико-математичних наук Максима Стрiхи дала новiй розробцi високу оцiнку, вiдзначила її унiкальнiсть, рекомендувала впровадити її у виробництво та продовжити роботи зi створення бiльш потужного iнтелектуального комп'ютера. Впровадження комплексiв "IНПАРКОМ" в авiабудування дасть змогу отримати машиннi рiшення з гарантiєю достовiрностi отриманих результатiв, що пiдвищить надiйнiсть конструкцiй, призведе до рiзкого скорочення строкiв проектування виробiв та зниження затрат на проведення дорогих натурних експериментiв. Використання "IНПАРКОМ" у будiвництвi дає змогу достовiрно прогнозувати життєвий цикл унiкальних об'єктiв будiвництва (встановлення резервiв несучої здатностi об'єктiв будiвництва, вилучення витрат на проведення великомасштабних експериментальних дослiджень, в тому числi натурних), отримувати економiчнi та якiснi проектнi рiшення, а також запобiгти аварiйним ситуацiям на стадiях будування, експлуатацiї, реконструкцiї".

Пiдбиває пiдсумки розмови генеральний директор ДНВП "Електронмаш" Вiктор Мова:

"Тим, про що хочу сказати, мабуть, не варто хизуватися: сiмейство iнтелектуальних робочих станцiй "IНПАРКОМ" розроблено лише за рахунок коштiв пiдприємства. Де ми їх узяли - цього без слiз не розкажеш. Тому виникає запитання: хiба нашiй державi не потрiбнi сучаснi вiтчизнянi технологiї, що здатнi робити прорив у обчисленнях нинiшнiх надскладних задач i як наслiдок зробити честь Українi, даючи великi прибутки? Державна воля у пiдтримцi подiбних розробок потрiбна ще тому, що нашими iнтелектуальними станцiями уже зараз можна оснастити унiверситети, пiднявши на новi висоти науку вищої школи".

Андрiй ЧИРВА, "Урядовий кур'єр"


Генеральний директор ДНВП "Електронмаш"
Вiктор Мова:

"З 12 тисяч колись працюючих на пiдприємствi залишилась лише тисяча. Але цi люди в умовах вiдсутностi державного фiнансування виявляють високу вiдданiсть професiї та творчий ентузiазм. Серiя iнтелектуальних комп'ютерних станцiй - яскравий приклад того."

Головний конструктор теми "IНПАРКОМ"
Володимир СТРЮЧЕНКО:

"Нашi комп'ютернi станцiї - не лише сучасний, а й гнучко пристосований до потреб замовника продукт. Придбати можна одразу базову частину системи "IНПАРКОМ 64", а потiм поступово за потреб нарощувати потужнiсть. Станцiю можуть закупити одразу кiлька господарiв i користуватися системою обчислень усi одночасно. За нинiшнього дефiциту операторiв обслуговування такого роду комп'ютерiв нашi фахiвцi беруть на себе повне експлуатацiйне кураторство".

Науковий керiвник теми,
доктор фiзико-математичних наук Iгор МОЛЧАНОВ:

"Повiрте менi як людинi, що брала участь в останнiх свiтових розробках сучасних обчислювальних систем - нашi iнтелектуальнi паралельнi комп'ютери з великою кiлькiстю ядер вiдкривають новi можливостi на свiтовому ринку комп'ютерiв. Вони не мають аналогiв, адже провiднi свiтовi розробники поки що збiльшують кiлькостi процесорiв в однiй системi (iнодi по кiлька сот тисяч), а до iнтелекту машин лише пiдступаються".