Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали Перелiк друкованих робiт академiка АН СРСР В.М.Глушкова.Росiйською мовою Комп'ютери. Перефiрiйнi прилади. Сiтi. Використання комп'ютерiв в системах Вiктор Михайлович Глушков. Життя та творчiсть. Змiст В.М.Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР

Вiктор Михайлович Глушков.
Життя та творчiсть.
книжок Б.М.Малиновського

Нагороди, отриманi В.М. Глушковим

1964 р. - Ленiнська премiя - за цикл робiт iз теорiї автоматiв.

1967 р. - орден Ленiна за досягнутi успiхи в розвитку радянської науки i впровадження наукових досягнень у народне господарство.

Присуджено академiчну премiю iменi М.М. Крилова - за цикл праць з теоретичної кiбернетики, присвячених формальним методам проектування електронних обчислювальних машин.

1968 р. - Державна премiя СРСР (у складi авторського колективу) - за розробку нових принципiв побудови структур малих машин для iнженерних розрахункiв i математичного забезпечення для них, впроваджених в обчислювальних машинах серiї "МИР".

1969 р. - присвоєно звання Героя Соцiалiстичної Працi за великi заслуги в розвитку радянської науки.

1970 р. - Державна премiя УРСР (у складi авторського колективу) - за розробку i впровадження автоматизованої системи управлiння радiотехнiчним пiдприємством масового виробництва.

1973 р. - нагороджений орденом Жовтневої Революцiї за заслуги в розвитку кiбернетики й обчислювальної технiки, орденом "Народна Республiка Болгарiя" I ступеня - за великi заслуги в розвитку болгарської науки.

1975 р. - орден Ленiна за заслуги в розвитку радянської науки й у зв'язку з 250-рiччям АН СРСР.

1976 р. - орден "Прапор Працi" НДР - за видатний внесок у спiвробiтництво фахiвцiв СРСР i НДР у розробцi прогнозу розвитку технiчних засобiв електронних iнформацiйних систем.

1977 р. - Державна премiя СРСР (у складi авторського колективу) - за цикл праць з теорiї дискретних перетворювачiв i методiв автоматизацiї проектування ЕОМ, що знайшли застосування у дiючих системах.

1978 р. - присвоєно звання "Заслужений дiяч науки i технiки УРСР".

1979 р. - академiчна премiя iменi С.О. Лебедєва - за цикл праць з теорiї перспективних ЕОМ i створення високопродуктивних засобiв обчислювальної технiки та систем керування.

1980 р. - академiчна премiя iменi О.М. Крилова - за цикл робiт з методiв оптимiзацiї у плануваннi та управлiннi.

1981 р. - премiя Ради Мiнiстрiв СРСР - за розробку i впровадження в народне господарство комплексу програмно-технiчних засобiв зi створення автоматизованих систем збирання, передачi й обробки даних.

Державна премiя УРСР (у складi авторського колективу) - за розробку та впровадження в народне господарство базової АСУ ТП на магiстральних нафтопроводах.

1997 р. - Мiжнародне комп'ютерне товариство (IEEE Computer Society) присудило медаль "Пiонер комп'ютерної технiки" за заснування першого в СРСР Iнституту кiбернетики, створення теорiї цифрових автоматiв i роботи в галузi макроконвеєрних архiтектур обчислювальних систем. Медаль вручено сiм'ї В.М. Глушкова.