English    Русский

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
Інститут космічних досліджень НАН та НКА України
Інститут програмних систем НАН України
Інститут прикладного системного аналізу НАН України
Міжнародний центр НАН та МОН України
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Офiцiйна довiдка. 2003 р.

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України широко Директор ІК НАНУ, академік НАН України І.Сергiєнко відомий в Україні та за її межами науковий центр з вирішення фундаментальних і прикладних проблем інформатики та обчислювальної техніки, впровадження їх методів і засобів в народне господарство й соціальну сферу.

Інститут відкритий для співробітництва і завжди радий новому партнерству. Ви знайдете тут колектив висококваліфікованих науковців, здатних на сучасному рівні розв'язувати найскладніші задачі.

Ми запрошуємо до спільної роботи як наших давніх партнерів, так і усіх тих, хто знайде для себе у цій інформації підгрунтя для співпраці.

З повагою,
директор академік НАН України І.СергієнкоІсторія інституту починається з 1957 року, коли був заснований Обчислювальний центр Академії наук України, перетворений в 1961 році в Інститут кібернетики, на який покладались завдання розвитку обчислювальної техніки і кібернетики та їх застосування в усіх галузях господарства, науки, оборони.

Засновником і директором інституту до 1982 року був академік Віктор Михайлович Глушков (1923-1982 рр.), ім'я якого сьогодні носить інститут. З 1982 р. по 1994 р. інститут очолював академік Володимир Сергійович Михалевич.

У період з 1992 р. по 1997 р. на базі автономних підрозділів інституту було створено Інститут програмних систем НАН України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України, Інститут прикладного системного аналізу НАН України та Міносвіти і науки України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міносвіти і науки України, які увійшли до складу створеного у 1992 році Кібернетичного центру НАН України.

Створення Кібернетичного центру дозволило зберегти кадровий потенціал Інституту кібернетики, розширити і поглибити напрямки його наукової діяльності, залучити до керівництва нових людей, використати матеріальні ресурси не тільки академії наук.

Інститут став колискою вітчизняних наукових кадрів в галузі кібернетики, інформатики, обчислювальної техніки. Вченими інституту створені всесвітньо відомі наукові школи з математичної кібернетики та теорії обчислювальних машин і систем, теорії оптимізації та системного аналізу, математичного моделювання, математичної теорії надійності, теорії програмування та ін.

Сьогодні в інституті працює понад 300 наукових співробітників, серед яких 15 членів Національної академії наук України, 55 докторів та більш, ніж 200 кандидатів наук. Cеред співробітників інституту відомі вчені академіки НАН України І.В.Сергієнко, Н.З.Шор, І.М.Коваленко, Ю.М.Єрмольєв, О.В.Палагін члени-кореспонденти НАН України В.П.Боюн, І.Д.Войтович, В.С.Дейнека, Ю.Г.Кривонос, О.А.Летичевський, Б.М.Малиновський, Т.П.Мар'янович, І.М.Парасюк, О.Л.Перевозчикова, В.В.Скопецький, А.О.Чикрій.

При інституті діють спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій, аспірантура та докторантура інституту ведуть підготовку з широкого спектру спеціальностей в галузі інформатики. За часи існування в інституті підготовлено біля 200 докторів та більше 1000 кандидатів наук, видано понад 400 монографій і опубліковано декілька десятків тисяч статей, одержано сотні авторських свідоцтв. Велика увага приділяється роботі з студентською молоддю - при інституті працюють філії кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Т.Шевченка, кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального керування Московського фізико-технічного інституту (Росія).

Інститут видає три міжнародних наукових журнали: "Кибернетика и системний анализ", "Управляющие системы и машины" (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем), "Проблемы информатики и управления" (спільно з Інститутом космічних досліджень), збірники праць "Комп'ютерна математика", "Теорія оптимальних рішень", "Комп'ютерні засоби, системи та мережі", "Кібернетика та обчислювальна техніка" (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем).

Фонд науково-технічної бібліотеки інституту налічує біля 300 тисяч одиниць

Міжнародні наукові зв'язки інституту охоплюють широке коло провідних наукових центрів світу. Серед них Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія), Цюріхський університет (Швейцарія), Технічний університет імені Отто фон Геріке (ФРН), Нью-Йоркський політехнічний інститут, Стенфордський науково-дослідний інститут, Кеплерівський університет (Австрія), Лондонський Сіті-університет. Велика увага приділяється співробітництву з науково-дослідними інститутами Російської академії наук та провідними вищими навчальними закладами Росії. Це Обчислювальний центр РАН, Інститут обчислювальної математики, Центральний науково-дослідний інститут ім. О.М.Крилова, Інститут проблем інформатики, Міжнародний центр астрономії та біологічних досліджень, Математичний інститут ім.В.О.Стєклова, Інститут проблем механіки, Інститут математики та механіки Уральського відділення РАH, Московський державний університет, Московський фізико-технічний інститут, С.-Петербурзький державний університет та інші. Плідні наукові зв'язки підтримуються також з науковими центрами інших країн СНД.

Інститут має великий досвід співпраці з міжнародними науковими організаціями. За підтримки УНТЦ, CRDF, ІNТAS, Міжнародного наукового фонду, фонду "Євразія" та інших успішно виконано десятки наукових проектів.

Інститут щорічно проводить міжнародні конференції в галузі інформатики та бере активну участь у численних наукових форумах у багатьох країнах світу.

Наукові здобутки інституту відзначені багатьма Державними преміями СРСР та України, преміями імені видатних вчених.

Інститут є базовою організацією Кібернетичного центру НАН України, Національного комітету України з інформатики, Наукової ради з проблеми "Кібернетика" та Наукової ради "Інтелектуальні інформаційні технології" Національної академії наук України.

Сьогодні в інституті здійснюються наукові дослідження як у напрямах, закладених ще фундаторами кібернетики в Україні, так і у напрямах, що випливають з тенденцій розвитку інформатики та практичних потреб сьогодення.

Інститут веде дослідження в галузі теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання та оптимізації; загальної теорії керування, методів та засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення; загальної теорії обчислювальних машин та перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики; перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення; нових інформаційних технологій, а також фундаментальних і прикладних проблем інформатизації суспільства.

Розвинута загальна теорія оптимізації та створені методи розв'язання оптимізаційних задач великої розмірності (мільйони змінних та обмежень), задач негладкої та дискретної оптимізації, що мають важливі застосування в проектуванні складних систем, таких, наприклад, як об'єкти теплоенергетики, та в оптимізаційних задачах, які виникають при вирішенні проблем ринкової економіки.

Створені методи прогнозування соціальних та економічних процесів, зокрема прогнозування основних макроекономічних показників економіки України, в тому числі внутрішнього валового продукту. Подальший розвиток математичних моделей, методів та програмно-аналітичних засобів розрахунку бюджету в майбутньому дасть можливість вести моніторинг його виконання.

Розроблені ефективні моделі, методи й алгоритми оцінки ризику функціонування складних екологічно небезпечних систем, зокрема атомних електростанцій, створена методологія моделювання процесів у суттєво неоднорідних середовищах. Їх застосування до розв'язання задач захисту навколишнього середовища дає можливість прогнозувати розвиток екологічно небезпечних ситуацій, таких, наприклад, як рух радіонуклідів у водоймищах забруднених територій. Розв'язання цих задач було б неможливе без розвитку методів обчислювальної математики, створення ефективних алгоритмів вирішення практичних задач.

Здійснено дослідження в галузі теорії надійності, результати яких дають можливість розв'язувати широкий клас задач аналізу надійності складних технічних систем, враховувати різні структурні й функціональні можливості реальних об'єктів та способів керування їх надійністю на етапах проектування й експлуатації. Розроблені високошвидкісні алгоритми арифметики надвеликих чисел, які є основою перспективних технологій систем захисту інформації з відкритими ключами.

Побудовано математичну теорію взаємодії програмних агентів та середовищ, прикладною формою якої є інсерційне програмування - нова технологія розробки програмних систем. На відміну від існуючих технологій, що побудовані здебільше на функціональних моделях, інсерційне програмування підтримує розробку різних аспектів взаємодії програмних агентів у складних середовищах, забезпечує їх надійне функціонування відносно формальних моделей, що виражають їх поведінку.

Розроблено методологію композиційного структурно-модульного програмування, яка грунтується на теорії топосів. Базовим елементом цієї методології є алгебра морфізмів над об'єктами-модулями. В рамках цієї методології програмування одержано результати, які мають важливе значення для теорії програмування в цілому.

Важливим напрямком робіт інституту в області програмування стала розробка теорії та програмного забезпечення паралельних обчислень. Запропонований макроконвейєрний принцип організації обчислювальних процесів в паралельних ЕОМ та розгорнуті теоретичні дослідження відповідних моделей та структур даних паралельних макроконвейєрних обчислень знайшли своє практичне втілення у створеному в інституті мультипроцесорному обчислювальному комплексі з макроконвейєрною обробкою даних, на якому виконувались складні науково-технічні розрахунки та розв'язувались інформаційно-пошукові задачі в масивах даних великого обсягу. Завдяки розробленим теоретичним побудовам вдалося досягти рекордної ефективності у розв'язанні практичних задач.

Розроблена динамічна теорія інформації - нові інформаційні АРМ КЕРІВНИКА засади цифрового представлення сигналів, зображень та відеопослідовностей, які дозволяють виділяти з них корисну (динамічну) інформацію, значно зменшивши її надлишковість.

Результати фундаментальних досліджень втілено у низці інформаційних технологій, які широко застосовуються, зокрема, в органах державної влади, міністерствах, відомствах, установах та організаціях при вирішенні економічних, екологічних та соціальних проблем України.

Система середньострокового прогнозування основних макроекономічних показників застосовується при стратегічному плануванні і управлінні виробничою та комерційною діяльністю, розподілі обмежених ресурсів і капіталів, проектуванні і виготовленні можливих сценаріїв дій при розв'язанні господарських та соціально-політичних проблем, для аналізу тенденцій розвитку економіки України в середньостроковій перспективі, а також оцінки ефективності і можливих наслідків вибору тих або інших стратегій розвитку на основі моделей і методів середньострокового прогнозування основних макроекономічних показників.

Державною податковою адміністрацією України, обласними та районними податковими адміністраціями широко використовується автоматизована інформаційна система підтримки збору та аналізу інформації щодо пільг юридичних осіб - платників податків.

Ефективний інструментарій, що містить типові компоненти побудови розподілених інформаційних технологій, Типові Компоненти Створення Розподілених Технологій широко застосовується при побудові автоматизованих систем різного призначення. Зокрема, розроблено автоматизовану систему моніторингу інфекційних захворювань для Міністерства охорони здоров'я України, систему автоматизації бізнес-планування інноваційних проектів Державного інноваційного фонду України, комплексну автоматизовану систему підтримки діяльності Фонду соціального страхування України та його регіональних відділень, автоматизовану систему реєстрації, обліку, планування та контролю звернень до Верховного суду України. Застосування розроблених компонент, які містять типову архітектуру банку даних і засоби його адміністрування, інструментальні засоби створення системи електронного документообігу та системи ведення класифікаторів і словників, типову архітектуру та засоби технологічного ведення WEB-сайту дозволяє істотно знизити трудомісткість, скоротити терміни та зменшити вартість розробки.

Технології дослідження навколишнього середовища призначені для аналізу стану та прогнозу динаміки процесів, що протікають в гідротехнічних спорудах. Грунт технічних конструкціях, грунтових схилах, масивах грунтів, що зазнають впливу від підземних споруд, від добування корисних копалин та ін., Типові Компоненти Створення Розподілених Технологій Типові Компоненти Створення Розподілених Технологій і пов'язані з рухом рідини та явищами теплопровідності. Технології спрямовані на вирішення питань раціональної побудови різноманітних технічних конструкцій, зокрема гідроспоруд, аналізу стану грунтів, прогнозування зсувних процесів, оцінки ефективності інженерних заходів по запобіганню екологічних катастроф. Створені технології стали ефективним інструментом розв'язання низки важливих практичних задач, зокрема, дослідження стійкості берегових кріплень піщаних гребель Дніпровського каскаду, проектної динаміки напружено-деформованого стану Канівської ГАЕС, вивчення руху рідини в тришаровій товщі грунту на значній території чорнобильської зони .

Інформаційна технологія, яка підтримується пакетом "ГеоПошук", інтегрує в єдиний технологічний ланцюг всі необхідні функції та процеси для комплексної інтерпретації даних геофізичного дослідження нафто-газових свердловин. ГеоПошук орієнтований на функціонування в єдиному середовищі з іншими програмними продуктами, організує їх взаємодію і розвиток всього технологічного ланцюга за спіральною моделлю життєвого циклу автоматизованого робочого місця. Як повноцінний інструмент, ГеоПошук надає збалансований набір вбудованих утиліт, у тому числі: географічні карти і картопобудову з апроксимацією геофізичних поверхонь і тривимірною інтерпретацією, інклінометрію; формування текстових документів для МS Word, планшетів каротажної та іншої геофізичної інформації, кореляційних схем і розрізів; двовимірну інтерпретацію, кросплот і статистичний аналіз; пошук закономірностей, автоматичне створення формул за взірцями досліджень, у тому числі для автоматичної ідентифікації літології та насичення; середовище розробки, генератор та інтерпретатор формул на спеціалізованій мові.

Технологія РТС-МЕТАН застосовується для економіко-математичного моделювання схем утилізації шахтного метану з урахуванням умов контролю стану та прогнозу забруднення навколишнього середовища, розв'язання задач розміщення потужностей видобутку та виду технологічного устаткування, схем транспортування сировини, стратегічних і поточних заходів з охорони природи, екологічно безпечного режиму експлуатації, планів заходів при техногенних аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях. За допомогою даної технології спроектовані схеми утилізації шахтного метану на шахтах Західно-Донбаській №6-42 (Дніпропетровська обл.) та Горській (Луганська обл.).

Інститутом кібернетики разом з Інститутом прикладних і інформаційних технологій створена інформаційно-виробнича система "ОСВІТА", що вирішує проблему комплексного інформаційного забезпечення діяльності Міністерства освіти України.

Система об'єднує в єдине інформаційне середовище усі навчальні заклади і органи управління системи освіти України і дозволяє створити єдину інформаційну інфраструктуру щодо обробки даних про освіту, навчальні заклади, їхніх випускників, про осіб, що проходять освіту і хід учбового процесу.

Інформаційна технологія для оцінки ризику екологічно небезпечних виробництв дозволяє контролювати рівень їх безпеки та керувати ним шляхом проведення _мов_рн_сного аналізу, виявляти чинники, які найбільш впливають на ризик виникнення аварії, оптимізувати технічне обслуговування технологічного обладнання з метою зменшення цього ризику.

Для підтримки перспективних інформаційних технологій інтелектуальних мереж започатковано новий клас засобів обчислювально-комунікативної техніки - інтегровані інтелектуальні інтерактивні термінали. Зокрема, розроблено та передано для виробництва декілька типів сучасних портативних засобів масового інформаційного сервісу - персональних інформаційних комбайнів, виконаних з використанням вперше запропонованої технології ефективного конструювання споживацьких функцій, яка здатна врахувати персональні побажання кожного користувача навіть на етапі експлуатації виробу.

Створено макетний зразок базового варіанту знанняорієнтованих інтелектуальних вирішувальних машин - нового класу багатопроцесорних комп'ютерів масового застосування з оригінальними архітектурно-структурними рішеннями, що поєднують двовимірну інтерпретацію мов високого рівня з розподіленою обробкою складних структур даних та знань в паралельних кластерних архітектурах. За своїми характеристиками машини цього класу не поступаються кращим зарубіжним високопродуктивним ЕОМ, а за рівнем машинного інтелекту значно їх перевищують.

Розроблено інформаційну технологію для запису, обробки та аналізу надслабких магнітних полів органів людини, інформаційну технологію для запису, обробки та аналізу надслабких магнітних полів органів людини вивчення яких дозволяє як досліджувати електрофізіологічні процеси в організмі людини, так і виявляти відхилення від норми та діагностувати різноманітні захворювання, що не можуть бути виявлені іншими методами клінічної діагностики. Основою технології є інформаційно-обчислювальний комплекс для реєстрації магнітних сигналів серця людини - магнітокардіографії. Технічні засоби комплексу містять багатоканальний магнітокардіограф, що використовує створені в інституті надчутливі імпульсно-релаксаційні СКВІД-магнітометри та дозволяє скоротити час обстеження до 15 хвилин. Програмні засоби містять вбудовану мікропроцесорну систему управління та пакет програм, що реалізує оригінальні методи обробки сигналів серця. Спільно з Інститутом кардіології ім. М.Д.Стражеска АМН України відпрацьовано методику клінічного обстеження та розроблено принципово нові методи діагностики кардіологічних патологій (насамперед ішемічної хвороби серця) та оцінки ефективності терапії. Неінвазивність та цілковита безпечність методу дозволяють також використати магнітокардіографію для масового моніторингу захворювань серця.

Розроблена інтелектуальна відеокомп'ютерна система з програмованими параметрами зчитування інформації з відеосенсора та попередньою обробкою зображень, інтелектуальна відеокомп'ютерна система яка забезпечує високошвидкісне введення та обробку зображень в реальному часі і здатна автоматично виявляти інформацію про зміни властивостей та інформаційних ознак об'єкта спостереження. Інтелектуальні системи відеоконтролю, спостереження та слідкування знаходять широке застосування при автоматизації виробничих процесів (контроль якості, розмірів, кольору тощо), в охоронних системах та системах спеціального призначення, можуть бути основою систем розпізнавання жестів, міміки обличчя для роботів нових поколінь та систем віртуальної реальності.

Створено проблемно-орієнтовані системи реального часу та прилади цифрової обробки сигналів з обчислювальною продуктивністю 1,5 млрд. операцій за секунду і незначним енергоспоживанням, що призначені для використання у мобільних системах цільового призначення таких, як системи гідролокації, гідроакустики, радіолокації, швидкодіючого зв'язку та інше.

Сьогодні колектив інституту бере активну участь у розв'язанні наукових проблем, що постають перед державою на сучасному етапі розвитку її економіки.

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Національної академії наук України.
Проспект Академіка Глушкова, 40,
Київ, 03680 МСП, Україна.
Тел. (+38) (044) 266 2008, Факс. (+38) (044) 266 7418
E-mail: www.icyb.kiev.ua, aik@public.icyb.kiev.ua

Укладач А.I.Куляс, редактор Ю.Г.КривоносІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН та НКА УКРАЇНИ здійснює виконання та координацію робіт згідно з Загальнодержавною (Національною) космічною програмою України на 2003-2007 рр.

Основними напрямками діяльності інституту є: фундаментальні та прикладні дослідження у космосі, астрофізичні дослідження об'єктів Всесвіту, у тому числі у недоступних з поверхні Землі діапазонах;

Розробка стратегії та принципів використання космічних засобів у дослідженні Всесвіту для вирішення науково-дослідних та практичних завдань в інтересах народного господарства; розробка та випробування в умовах космосу технологічних процесів і наукової апаратури для космічних досліджень; розробка нових принципів та вдосконалення існуючих систем навігації та керування рухом космічних апаратів, моніторингу Землі і Космосу та створення інформаційних космічних систем; розробка пропозицій щодо концепції і стратегії космічних програм.

Інститут приймав участь у виконанні Першої Державної космічної програми України (1994-1997 рр.), Другої Національної космічної програми України (1998-2002 рр.), програм Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології та природних ресурсів України.

Інститутом одержані вагомі фундаментальні і прикладні наукові результати у галузі науки про космос, навколоземний простір, розробки методів планування експериментів космічних наукових досліджень, а також створення відповідних інформаційно-обчислювальних систем.

У рамках виконання масштабного міжнародного космічного проекту "Інтербол", метою якого є вивчення сонячно-земних зв'язків, науковцями Інституту проведено обробку та фізичну інтерпретацію результатів магнітометричних спостережень космічної плазми на супутнику "Інтербол".

Інститут спільно з провідними науковими організаціями України бере участь у виконанні міжнародного проекту "Попередження", головною метою якого є вивчення впливу процесів в літосфері та нижній атмосфері на іоносферу і на розробку принципів спостережень іоносферних провісників землетрусів з борту космічного апарата.

Інститут разом з Кримською астрофізичною обсерваторією приймав участь у виконанні міжнародного проекту "Спектр-УФ" (за участю Росії, України, ФРН та Італії). Проведено розробку інформаційно-керуючої системи для автоматизації процесу корекції форми елементів крупногабаритної високоточної оптики.

На виконання загальнодержавної (Національної) космічної програми України, В Інституті у 1999-2000 рр. Проводилась робота з розробки, наукового супроводу та менеджменту Української програми наукових та технологічних експериментів на борту Міжнародної космічної станції.


До найбільш вагомих результатів у створенні інформаційних технологій слід віднести:


Інститут має філіал - Львівський центр Інституту космічних досліджень (ЛЦ ПСД) НАН та НКА України, створений на базі СКБ Фізико-механічного Інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, який виконує наукові дослідження та розробки приладів для наукової, зокрема, космічної галузі та промислових підприємств. На рівні кращих світових зразків розроблені електрометри, магнітометри та датчики тиску. Науковцями ЛЦ ПСД запропоновано нові методи синхронізації записів провісників землетрусів за допомогою магнітометрів різних типів.

В Інституті знаходиться штаб-квартира Української асоціації вчених та спеціалістів з автоматичного керування (УААК), яка є повноважним представником України в міжнародній федерації ІРАС.

Інститут космічних досліджень НАН та НКА України спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України видає журнал "Проблеми управлення й інформатики".
ІНСТИТУТ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ. Основними напрямками наукової діяльності є: технології програмування; програмна інженерії та проблеми оцінки і забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем; формально-логічні основи концептуального моделювання предметних областей та інтелектуальної інформаційні та експертні системи, банки даних та знань; теорія, методи і програмні засоби розподілених та паралельних обчислень та теорія, методи і програмні засоби математичного моделювання, системного аналізу, підтримки прийняття рішень та оптимізації складних систем.

У напрямі технології програмування та програмної інженерії розроблені методологія та засоби компонентного програмування, які грунтуються на метода вибору та оцінки готових компонентів, алгебраїчних системах перетворення типів даних, міжмовному і міжмодульному інтерфейсах, методах планування та керування процесом збирання розподілених систем, оцінки їх надійності та якості, що спрощує і скорочує наукомісткі процеси компонентного проектування високоякісних програмних систем.

Розроблені основи концептуального апарату та нормативно-методичного забезпечення для створення високоякісних конкурентноспроможних прикладних програмних систем та низка методичних матеріалів та інструментальних засобів для удосконалення технологічних процесів розробки і підтримки процесів життєвого циклу програмного забезпечення в автоматизованих системах.

У напрямку формально-логічних основ концептуального моделювання предметних областей, баз даних і знань, створено логіко-алгебраїчні моделі та методи ефективної обробки запитів до дедуктивних баз даних в системах інтелектуальних програмних агентів, запропоновано моделі інтелектуальних програмних систем в середовищі автоматизованих систем обробки інформації.

У напрямку математичного моделювання, системного аналізу та оптимізації складних систем у різних галузях досліджено алгебродинамічні моделі паралельних обчислень з багаторівневою пам'яттю, розроблено засоби побудови оптимізуючих і ісренацілюваних компіляторів для мікропроцесорів з архітектурою довгого командного слова, що забезпечують значне прискорення та ефективність прикладних паралельних програм. Досліджено математичні моделі та методи аналізу і виявлення залежностей даних в комп'ютерних системах. Розроблено методи аналізу індуктивного відтворення (виводу) структур систем імовірнісних залежностей на основі статистичних даних. Створена концепція моделювання функціонування організму людини-оператора. Сформульовано базову експериментальну модель діагностики та керування функціональним станом користувача персонального комп'ютера на основі міждисциплінарних знань.

ІПС для змовників в Україні успішно виконав в останній час слідуючи проекти:ІПС має значний досвід у виконанні роботи для іноземних наукових центрів та фірм Швейцарії, Угорщини, США, Франції, Чешської республіки, Німеччини.
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ (ІПСА) НАН УКРАЇНИ та Міністерства освіти і науки України орієнтований на розроблення методологічних принципів та математичних методів системного аналізу складних об'єктів та процесів різної природи; проведення прикладних системних досліджень у соціальних, економічних, промислових техногеннобезчечних галузях; моделювання глобальних проблем інноваційного розвитку держави; здійснення широкомасштабних міжнародних зв'язків у сфері освіти та науки; підготовку фахівців за усіма освітянськими та науковими рівнями.

В ІПСА одержані фундаментальні та прикладні результати з питань прогнозування процесів та прийняття рішень в складних системах при неповноті, неточності та нечіткості вихідних даних в умовах концептуальної невизначеності; аналізу та оптимального управління процесами та полями різної природи; теорії диференціальних ігор; чисельних методів нелінійного аналізу та оптимізації; теорії нескінченномірних динамічних систем; методів оцінювання та керування нелінійними системами з розподіленими параметрами керованих марківських процесів; імітаційних і феноменологічних моделей динаміки суспільних процесів.

Співробітники ІПСА приймають участь у міжнародних програмах Тасіs, ЕDNEC, Іntas та ін. У доробку ІПСА представлені спільні з ІІASA (Австрія) прикладні дослідження з соціально-економічних проблем держави. За активної участі ІПСА та за підтримки технічного комітету НАТО проводиться робота з планування та створення національної кома`ютерної мережі закладів освіти та науки - системи URAN.

За ініціативою, та участю ІПСА виконується Державна програма "Технологічне передбачення як системна методологія інноваційного розвитку України" що реалізується за активної підтримки UNІDO (Австрія).
В МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРІ НАН та МОН України одержано ряд фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузі створення інтелектуальних інформаційних технологій, зокрема, теорії структурного розпізнавання образів, навчання та самонавчання, створення складних нейрокомп'ютерних комплексів і нейромережевих технологій, у розпізнаванні і розумінні мовних повідомлень, в галузі інтелектуальної робототехніки. Одержано фундаментальні результати з теорії інформаційних середовищ, теорії систем та інтелектуального управління складними динамічними об'єктами в умовах апріорної невизначеності та конфліктності, теоретичних основ індуктивного моделювання, в математичній теорії редукції для вирішення складних задач з прихованими закономірностями, інформаційній теорії розвитку та функціювання біомедицинських систем. Впроваджені нові прикладні інформаційні технології, серед яких високопродуктивна технологія відновлення рельєфу місцевості, яка реалізована в першій вітчизняній цифровій фотограмметричній станції "Дельта" та випускається серійно; ефективні системи розпізнавання креслярсько-графічних зображень; багатомовного усного діалогу і перекладу; нейромережеві технології ідентифікації особистості по голосу або по почерку та інші. За замовленням Чорнобильської АЕС виконане моделювання пересувань інтелектуального робота по очищенню підреакторних радіоактивне заражених приміщень.

Міжнародний Центр НАН та МОН України прийняв дієву участь у розробці концепції та наукових основ інформатизації суспільства. Разом з організаціями НАН України, міністерств та відомств підготовлена нормативно-правова бра, що визначає державну політику в цій області.

Розроблено та впроваджено ряд прогресивних інформаційних технологій, розподілених інформаційних систем та комп'ютеризованих систем для Апарату Верховної Ради України, Міністерства економіки України, Міністерства оборони України, Міністерства промислової політики України, МВС України, служби Гідрометеорології, навігації та гідрографії України та ряду інших. В галузі інформаційної теорії розвитку та функціювання біомедицинських систем створені класи технологій, що відкривають нові можливості в біомедичній практиці та в розвитку самих інформаційних технологій, особливо інтелектуальних. Розроблено ряд технологій, що відкривають нові можливості в біомедичній практиці та в розвитку інтелектуальних інформаційних технологій, зокрема комплекс для лікування постінсультних хворих "Біоміотон", інформаційна технологія "Фазаграф" для високоточної діагностики серцевих захворювань, комплекс "Екзоскелетон" для лікування опорно-рухового апарату та інші.

Створено основи наукової платформи розробки та впровадження перспективних освітніх технологій на базі методів і засобів інформатики та інформаційно-телекомунікаційних технологій. У рамках програм ЮНЕСКО запропонована і реалізована концепція гнучких дистанційних технологій навчання -магістральний напрямок інформатизації освіти. Створено регіональний Міжнародний центр дистанційних технологій, на базі якого організована комп'ютерна телекомунікаційна мережа, що охоплює ряд вітчизняних та закордонних університетів.

В Міжнародному науково-навчальному центрі діє система перепідготовки кадрів в галузі інформатики, через яку щороку проходить біля 1000 фахівців різних галузей господарства і управління.
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН України. Основними напрямками наукових досліджень та наукових розробок інституту на сучасному етапі є розробка, дослідження та впровадження в різні сфери народного господарства та оборони прогресивних інформаційних технологій, автоматизованих систем обробки інформації та управління, засобів обчислювальної техніки, автоматизації, сучасних методів математичного моделювання, систем програмного забезпечення.

Найважливіші результати отримані колективом Інституту у 2001 - 2003 роках наступні:

На основі розроблених в Інституті інтелектуальних технологій підготовки прийняття рішень створена та введена в експлуатацію в залі пленарних засідань система інформаційного обслуговування депутатів Верховної Ради України (РАДА-3), що не має аналогів у світі.

На базі розроблених в Інституті математичних моделей розповсюдження радіонуклідів у водному середовищі на замовлення МАГАТЕ колективом Інституту створений і впроваджений в Європейській системі реагування на радіаційні аварії РОДОС гідрологічний модуль.

Розроблені нові методи обробки радіолокаційних сигналів та на їх основі спільно з КДЗ "Буревісник" на замовлення Держкомкордону України створена радіолокаційна станція з цифровою обробкою сигналів, яка успішно пройшла державні натурні випробування.

Розроблені методи стиснення, кодування і декодування мовної інформації та на їх основі створена система конфіденційного GSM-зв'язку.

З використанням нових інформаційних технологій та сучасних досягнень мікроелектроніки виконана розробка агрегатованої системи мікропроцесорних засобів та програмно-технічного комплексу "Елекон" для автоматизації технологій і устаткування. На основі цих засобів створено і впроваджено на об'єктах комунальної сфери м. Києва більше 60 мікропроцесорних систем автоматизації насосних, теплопунктів, систем протидимного захисту та понад 50 систем кондиціювання виробничих приміщень, зокрема в обласній та Центральній клінічній лікарнях, заводі "Київмедпрепарат", Київському вітамінному заводі, ВО "Південмаш", Гаврилівській птахофабриці та інших підприємствах.

Розроблені методи оптимальної нелінійної апроксимації функцій та на їх основі методи конструювання та проектування програм зварювання складних тривимірних конструкцій. На замовлення Boіng Corp. (USA) з використанням розроблених методів створена і випробувана автоматизована система керування великою зварювальною установкою КЛ-115 (розробка Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України).

Розроблена теорія планування і обробки результатів прискорених випробувань засобів обчислювальної техніки та автоматизації з використанням двохпараметричних моделей відмов, що дозволило значно скоротити об'єми випробувань. Створена і розвивається система сертифікації технологій і засобів обчислювальної техніки.

На відзнаку пам`яті В.М.Глушкова Президія НАНУ заснувала премію, що носить його ім'я, і присуджується за видатні досягнення у галузі кібернетики і обчислювальної техніки. Кожний учений України, що працює в області кібернетики, вважає за честь бути удостоєним цієї авторитетної премії.

Зараз лауреатами премії ім. В.М.Глушкова є 53 фахівці, що репрезентують академічну, вузівську та галузеву науки.