Russian      Ukrainian


A.Ivakhnenko, N.Amosov, V.Glushkov. Photo. Size 16 k
Academician Aleksey Ivakhnenko, Academician Nikolay Amosov, Academician Victor Glushkov. 70-s XX century