Russian      Ukrainian

V.M.Glushkov and Y.V.Kapitonova  35 k
Victor M.Glushkov and Yulia V.Kapitonova. 70th of the XX century
Academician Nikolay M.Amosov and academician Victor M.Glushkov At the 705 Console in Poughkeepsie (IBM)