Russian      Ukrainian 29 k
V.GLushkov, V.Derkach, A.Letichevsky, Yu.Kapitonova. Conference. 70th of the XX century