Ukrainian      Russian

V.M.Glushkov 27 k
Viktor Michailovich Glushkov. The end of 70th of XX century