Russian      Ukrainian

V.M.Glushkov 20 k
Victor M.Glushkov