Ukrainian      Russian

Monument on  V.M.Glushkov's grave 39 k
Monument on Victor M.Glushkov's grave (Baikovo cemetery in Kyiv)
Selected works of V.M.Glushkov in 3 books, published by "Naukova Dumka" in 1990 Ivan Kudryavtsev