Ukrainian      Russian

B.E.Paton, A.P.Aleksandrov, V.M.Glushkov 29 k
The President of the Academy of Science of the Ukrainian Soviet Social Republic Boris Paton (on the left), the President of the Academy of Science of the Union of the Soviet Social Republics Anatoliy Aleksandrov and Victor Glushkov at the Institute of Cybernetics, Academy of Science of the Ukrainian Soviet Social Republic. 70th of XX century
Boris Paton and Viktor Glushkov Victor M.Glushkov, Yuriy A.Mitropolsky, Nikolay N.Bogolyubov