Ukrainian      Russian

Perevozchikova Olga. Photo. Size 15 k
Perevozchikova Olga Leonidovna (1947-2011)
Ishlinsky Aleksandr Yu., 40-s XX century Tseytlin Genadiy Evseevich and Perevozchikova Olga Leonidovna, 1975