Ukrainian      Russian

Vladimir Sherbitsky, Yu.Elchenko Photo. Size 34 k
The Ukraine Party leader Vladimir Shcherbitsky (on the left) and the secretary of the Kiev city committee of CPU Yu.Yelchenko visiting PA "Kiev radio plant".
70s of the century
V.Zholobov, Pavel Popovich, A.Voyitenko, A.Zavalishin, Boris Vasilenko,