Russian      Ukrainian

Wiring shop for computer modules assembly  Photo Size 39 kb
Wiring shop for computer modules assembly,
70-s XX century